امتداد

کامران مهراد دارای مدرک لیسانس طراحی صنعتی و مجسمه سازی است.

Menace
Saeid Fallahfar | until July 15th
Public art as Pedagogy
Safoora Seyedi | July 5th
XVIIIe arrondissement
Pieces from artists living abroad